November 22, 2022
Tác phẩm: Đợi
Chất liệu: Màu nước trên giấy Arches
Kích thước 28 x 38 (cm) – 2019
Tác Giả: Thảo Nguyễn
Đã bán

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>