Một chương trình hợp tác giữa Thảo và Coach Stephanie Wood (PCC) trong chuỗi bài podcast chia sẻ về cách làm thế nào để giúp những người phụ nữ tự tin cân bằng hơn trong cuộc sống, công việc và xã hội. Đặc biệt là những người phụ nữ đang vươn lên để tự làm chủ, hoặc những người phụ nữ đang đóng nhiều vai trò trong cuộc sống cá nhân.

Hãy cùng nghe tập podcast mới nhất của Thảo và Stephanie nhé.

Một hành động nhỏ để bước ra thế giới lớn. 😁

———

Your creative ‘Me Day’ or ‘Me time’ supports Your Entrepreneurial Leadership Skills

A collaboration program between me and Coach Stephanie Wood (PCC) in a series of podcasts sharing how to help women become more balanced, and confident in life, work, and society. Especially women who are rising to self-employment, or women who are playing multiple roles in their personal lives

 

jump right away to our newest podcast here: https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/your-creative-me-day-or-me-time-supports-your-entrepreneurial-leadership-skills/

 

Thanks, CoachVille for bringing us together

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>