Mình đã & vẫn đang là một workaholic chính hiệu. Thế nhưng cách nhìn nhận của mình đã khác trước rất nhiều.

Nếu lúc trước mình là một kẻ nghiện việc hơi độc hại, kiểu toxic productivity – năng suất độc hại , thì hiện tại mình đã không còn xem công việc là việc phải làm, phải hoàn thành như thế nữa.

Đi làm và cuộc sống của mình giờ nó trở thành niềm vui  – Mình không còn tách biệt nó để mãi miết đi tìm điểm cân bằng – mà mình đã học được cách hòa hợp cả hai lại và học được cách yêu những gì mình làm

You’re working but playing in life. Is it sound weird?

Yes and no

Wanna know? Here the details of our share here: https://bodyconfidenceradio.podbean.com/e/entrepreneurs-is-it-possible-to-play-as-you-bring-your-work-out-into-the-world-yes/

[bvlq_danh_muc]
Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}